CSDL về BĐKH

Cơ sở dữ liệu về Biến đổi khí hậu cho Việt Nam nhằm nâng cao năng lực quản lý và giám sát và tăng cường khả năng ứng phó với BĐKH trong các ngành, lĩnh vực, khu vực góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH, tăng trưởng xanh và Chiến lược quốc gia về BĐKH nhằm đảm bảo tính thống nhất và bao quát.

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu bao gồm các thông tin, dữ liệu quy định tại Điểm b, Điểm c, Điểm đ, Điểm e và Điểm g Khoản 2 Điều 34 của Luật khí tượng thủy văn;

Phần mềm quản lý CSDL phục vụ cho công tác truy vấn nhanh thông tin trên CSDL trung tâm; hỗ trợ ra quyết định cho các cơ quan, ban ngành; cung cấp, trao đổi thông tin nhanh và chính xác trong thu thập, khai thác và sử dụng để đạt được những hiệu quả kinh tế thiết thực nhất;

Quy trình phối hợp giữa các Bộ, ngành để khai thác, cập nhật dữ liệu về BĐKH; làm cơ sở cho công tác quản lý dữ liệu về BĐKH và định hướng phát triển KT-XH một cách hợp lý.