CSIRO – Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang Ôt-xtrây-li-
IMHEN – Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường
HUS – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội