Chương trình tài trợ nhỏ

I. Thông tin chung:

Quỹ Môi trường toàn cầu Chương trình Tài trợ nhỏ (GEF SGP) là một chương trình hợp tác GEF thực hiện bởi UNDP để cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các cộng đồng và các tổ chức xã hội dân sự (CSO) để đáp ứng các mục tiêu tổng thể của “Lợi ích môi trường toàn cầu được bảo đảm thông qua các sáng kiến dựa vào cộng đồng và các hành động “.

Được thành lập vào năm 1992, năm của Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất Rio, Chương trình Tài trợ nhỏ GEF thể hiện bản chất của phát triển bền vững qua khẩu hiệu “tư duy toàn cầu – hành động địa phương”. Chương trình Tài trợ nhỏ GEF chứng minh rằng hành động cộng đồng có thể duy trì sự cân bằng hiệu quả giữa những đòi hỏi về nhân lực và nhu cầu cấp bách về môi trường.

Tổng ngân sách Tổng ngân sách

Cho đến nay, Chương trình Tài trợ nhỏ của GEF đã đầu tư $450 triệu và thừa hưởng các mức tương tự như đồng tài trợ hỗ trợ hơn 14.500 dự án dựa vào cộng đồng tại hơn 125 quốc gia.[1]

Trần Quỹ

• 50,000 USD cho mỗi dự án

• 25.000 USD trung bình

Cơ cấu quản lý SGP được điều phối phối bởi Ban Thư ký GEF (Chủ tịch), UNDP-GEF và mạng lưới CSO GEF
Lĩnh vực trọng tâm Quỹ hỗ trợ cộng đồng địa phương bao gồm cả người dân bản địa, các tổ chức dựa vào cộng đồng và các nhóm phi chính phủ khác thực hiện các dự án trong các lĩnh vực:

• Đa dạng sinh học

• Giảm nhẹ và thích ứng BĐKH

• Suy thoái đất đai và quản lý rừng bền vững

* Nguồn nước quốc tế và Hóa chất

Phương thức tiếp cận Tiêu chí lựa chọn

Tất cả các đề xuất dự án nộp cho SGP tại các nước cần phải chứng minh:

• làm thế nào các đề xuất dự án đề xuất đáp ứng các tiêu chí của GEF SGP qua việc khớp nối các mục tiêu hoạt động của dự án sẽ có tác động ra sao trong các lĩnh vực SGP: lĩnh vực trọng tâm của GEF.

• làm thế nào các dự án đáp ứng hoặc được liên kết đến các mục tiêu và hạng mục của Chương trình Chiến lược Quốc gia SGP tại mỗi nước

* được đề xuất bởi CBO quốc gia và các tổ chức NGO.

Phương thức tiếp cận

• Trực tiếp cung cấp cho các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) và các tổ chức phi chính phủ (NGO)

• Biểu đồ dưới đây cho thấy các bước thông thường để xin vốn từ SGP:

 

 

II.  Kinh nghiệm của Việt Nam:

Đầu mối quốc gia là Bộ TNMT. Đến nay, 196 dự án được hỗ trợ bởi GEF SGP tại Việt Nam, trong đó 20 dự án bắt đầu từ năm 2014.

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *