Bảo vệ tầng ô-dôn và quản lý các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Cho tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã và đang thực hiện tốt những cam kết quốc tế.  Việt Nam đã hoàn toàn loại trừ được những chất như CFC, CTC, Halon … và đưa vào quản lý các chất gây suy giảm tầng ô – dôn khác như Methyl Bomide và HCFC.Trong lĩnh vực về quản lý các chất làm suy giảm tầng ô – dôn, hiện đã có những chất thay thế mới thay cho HFC. Trước đây, HFC được sử dụng thay thế các chất làm suy giảm tầng ô-dôn nhưng lại là chất có tiềm năng gây hiệu ứng nhà kính cao, có thể làm tăng nhiệt độ Trái đất và là tác nhân gây biến đổi khí hậu. Do vậy, chất này đang ở trong lộ trình các nước phải quản lý theo Bản sửa đổi bổ sung Kigali trong khuôn khổ Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal. Việt Nam đã chính thức phê chuẩn và tham gia tbản sửa đổi bổ sung Kigali từ tháng 9/2019 và sẽ xúc tiến triển khai các hoạt động trong thời gian tới. Ngoài ra việc thực hiện thu gom, tái chế, tái sử dụng hoặc tiêu hủy các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính luôn được Viêt Nam chú trọng thực hiện.

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *