Quỹ Biến đổi khí hậu đặc biệt

I. Thông tin chung:

Quỹ biến đổi khí hậu đặc biệt (SCCF) của GEF của đã được tạo ra vào năm 2001 cùng với Quỹ ủy thác để giải quyết các nhu cầu cụ thể của các nước đang phát triển trong khuôn khổ UNFCCC. Quỹ này được thiết kế để tài trợ cho các hoạt động, chương trình và các biện pháp liên quan đến biến đổi khí hậu mà bổ sung cho những dự án đã được tài trợ thông qua các lĩnh vực trọng tâm biến đổi khí hậu của GEF.

Thích ứng với biến đổi khí hậu là ưu tiên hàng đầu của SCCF, tuy nhiên quỹ cũng có thể hỗ trợ cho các hoạt động chuyển giao công nghệ và các hoạt động nâng cao năng lực tương ứng. SCCF nhằm mục tiêu xúc tiến và thúc đẩy tài chính bổ sung từ các nguồn song phương và đa phương, và được quản lý bởi Quỹ Môi trường toàn cầu. Quỹ đi vào hoạt động vào năm 2002.

Tổng ngân sách Tính đến ngày 30 tháng 9 2011, quỹ đã được nhận được từ 15 Thành viên. Tổng số tiền cam kết cho đến nay là 227.500.000 USD.

 

Cơ cấu quản lý GEF / SCCF được quản lý bởi Hội đồng SCCF trong đó bao gồm 32 thành viên.

Hội đồng họp 2 lần một năm, và cho đến nay đã hoàn thành 21 cuộc họp.

Ngân hàng Thế giới là cơ quan uỷ thác của GEF trên cơ sở tạm thời.

Lĩnh vực trọng tâm Lĩnh vực hỗ trợ trọng tâm của GEF SCCF như sau:

1) Thích ứng với biến đổi khí hậu;

2) Chuyển giao công nghệ;

3) Giảm nhẹ tác động trong các lĩnh vực được lựa chọn bao gồm: năng lượng, giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và quản lý chất thải; và

4) Đa dạng hóa kinh tế.

Phương thức tiếp cận Tiêu chí lựa chọn

– Các tiêu chí trước khi lựa chọn:

• Chất lượng dự án hoặc chương trình

• Phân phối quỹ cân bằng tại các nước đủ điều kiện

• Phân phối công bằng trong khu vực

• Hỗ trợ cân bằng cho tất cả các lĩnh vực ưu tiên

• Phân phối cân bằng giữa các cơ quan GEF dựa trên lợi thế tương quan.

– Các dự án được dự định là sở hữu quốc gia và phải tập trung vào các ‘chi phí bổ sung ” do bởi biến đổi khí hậu trên cơ sở phát triển.

– Tiêu chuẩn tài chính GEF

Xem phần Quỹ uỷ thác GEF

Phương thức tiếp cận

• Các dự án lớn (> 1 triệu USD) cần thực hiện theo Mẫu đăng kí dự án (PIF), và đi kèm một Mẫu xác nhận CEO.

• SCCF sau khi nhận được sẽ áp dụng các quy trình của GEF, cùng các cơ quan thực hiện: Xem Quỹ GEF-Trust

II. Kinh nghiệm của Việt Nam:

Bộ TNMT là cơ quan đầu mối của Quỹ Biến đổi khí hậu đặc biệt.

Hiện có 01 dự án đã được phê duyệt tại Việt Nam: “Kế hoạch chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng và phát triển vùng ven biển”, thích ứng với biến đổi khí hậu, ngân sách tài trợ 3,4 triệu USD, nhà tài trợ là ADB. Thời gian thực hiện dự án: 01/10 – 02/2014