Các báo cáo trình bày những kết quả của dự án và các khuyến nghị, cung cấp một số thông tin về dự tính khí hậu tương lai và hướng dẫn sử dụng. Thông tin chi tiết hơn của Dự án được trình bày trong báo cáo kỹ thuật, báo cáo thiết kế riêng cho các vùng khí hậu và các thông tin khác trên trang web của dự án. Chúng tôi khuyến cáo người sử dụng xem xét kỹ lưỡng và đầy đủ các thông tin dự án và tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia có liên quan trước khi quyết định áp dụng kết quả nghiên cứu này trong các bài toán cụ thể cần quan tâm.