Chất thải

Resources

Tổng lượng phát thải KNK trong lĩnh vực chất thải năm 2016 là 20.738,38 nghìn tấn CO2tđ. Trong đó, phát thải lớn nhất từ chôn lấp chất thải rắn là 10.438,86 nghìn tấn CO2tđ chiếm 50,3%,

Kết quả phát thải KNK năm 2016 trong lĩnh vực chất thải

Lượng phát thải KNK năm 2016 trong lĩnh vực chất thải

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *