Công nghiệp

Resources

Tổng lượng phát thải KNK năm 2016 trong lĩnh vực các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU) là 46.094,64 nghìn tấn CO2tđ. Trong đó, phát thải lớn nhất từ sản xuất xi măng là 36.773,00 nghìn tấn CO2tđ, chiếm 79,8%

Kết quả phát thải KNK năm 2016 trong lĩnh vực IPPU

Lượng phát thải KNK năm 2016 trong lĩnh vực IPPU

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *