Rừng

Resources

Tổng lượng phát thải/hấp thụ KNK trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất (AFOLU) năm 2016 là 44.069,73 nghìn tấn CO2tđ. Trong đó, hấp thụ lớn nhất từ đất rừng là -54.657,78 nghìn tấn CO2 và phát thải lớn nhất từ canh tác lúa là 49.693,02 nghìn tấn CO2

Kết quả phát thải/hấp thụ KNK năm 2016 trong lĩnh vực AFOLU

Lượng phát thải/ hấp thụ KNK năm 2016 trong lĩnh vực AFOLU

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *