Năng lượng

Resources

Tổng lượng phát thải KNK năm 2016 trong lĩnh vực năng lượng là 211.166,32 nghìn tấn CO2tđ. Trong đó, phát thải lớn nhất từ công nghiệp năng lượng là 89.178,54 nghìn tấn CO2tđ, chiếm 42,2%,

Kết quả phát thải KNK năm 2016 trong lĩnh vực năng lượng

Lượng phát thải KNK năm 2016 trong lĩnh vực Năng lượng

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *