KNK Quốc gia

Tổ chức thực hiện kiểm kê quốc gia khí nhà kính (KNK) cho năm cơ sở 2016 được thực hiện thông qua hệ thống quốc gia về kiểm kê KNK quy định tại Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ , chi tiết như sau:

  • Cục BĐKH, Bộ TNMT chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm kê KNK; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong hệ thống thực hiện kiểm kê KNK và xây dựng báo cáo kỹ thuật.
  • Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ TNMT chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng (QC), đảm bảo chất lượng (QA).
  • Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tổng hợp/kiểm soát chất lượng số liệu từ các đơn vị đầu mối của các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh/thành phố, cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan cho Cục BĐKH, Bộ TNMT thực hiện kiểm kê KNK. Bên cạnh đó, một số thông tin, số liệu đặc thù có liên quan được thu thập từ các cơ quan, tổ chức ngoài hệ thống kiểm kê KNK quốc

 

Tổ chức của Hệ thống quốc gia về kiểm kê KNK của Việt Nam.

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *