Đánh giá Khí hậu Việt Nam

  • Content
  • Data Visualization

Đánh giá khí hậu Quốc gia

Được trên cơ sở hướng dẫn của các Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT quy định về đánh giá tác động của BĐKH và đánh giá khí hậu quốc gia.

Khung thực hiện của dự án được thiết kế như hình 2 dưới đây:

Các nhiệm vụ cụ thể

NHIỆM VỤ 1: KẾ THỪA, THU THẬP, PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG THỰC HIỆN CỦA DỰ ÁN

1.1. Kế thừa, thu thập bổ sung, xử lý, phân tích các số liệu, tài liệu về khí tượng, thủy văn, thiên tai và BĐKH:

– Kế thừa số liệu nhiệt độ không khí ngày (trung bình, tối cao, tối thấp) tại 150 trạm khí tượng đến năm 2018 từ dự án “Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam”.

– Kế thừa và thu thập bổ sung số liệu đến năm 2018 của 6 yếu tố khí tượng ngày gồm: Số giờ nắng, bốc hơi, độ ẩm không khí tương đối trung bình, độ ẩm không khí tương đối thấp nhất, tốc độ gió (trung bình và lớn nhất) tại 150 trạm khí tượng.

– Kế thừa số liệu mưa giờ tại 6 trạm khí tượng đến năm 2018 từ dự án “Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam”.

– Kế thừa, thu thập bổ sung từ khi quan trắc đến năm 2018 số liệu mưa giờ tại 144 trạm khí tượng (4 trận mưa lớn tương ứng với 4 trận lũ lớn, trong đó, 2 trận mưa phục vụ hiệu chỉnh, 2 trận mưa phục vụ kiểm định mô hình MIKE-NAM mùa lũ và 4 trận mưa nhỏ tương ứng với 4 trận kiệt, trong đó, 2 trận mưa phục vụ hiệu chỉnh, 2 trận mưa phục vụ kiểm định mô hình MIKE-NAM mùa cạn).

– Kế thừa số liệu lượng mưa ngày tại 150 trạm khí tượng đến năm 2018 từ dự án “Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam”.

– Kế thừa, thu thập bổ sung từ khi quan trắc đến năm 2018 số liệu mực nước giờ tại 267 trạm thủy văn (vùng ngọt và vùng triều) (4 trận lũ lớn tương ứng với 4 trận mưa lớn, trong đó, 2 trận lũ phục vụ hiệu chỉnh, 2 trận lũ phục vụ kiểm định mô hình MIKE-NAM, MIKE11 mùa lũ và 4 trận kiệt tương ứng với 4 trận mưa nhỏ, trong đó, 2 trận kiệt phục vụ hiệu chỉnh, 2 trận kiệt phục vụ kiểm định mô hình MIKE-NAM, MIKE11 mùa cạn).

– Kế thừa, thu thập bổ sung từ khi quan trắc đến năm 2018 số liệu lưu lượng nước trung bình ngày tại 169 trạm thủy văn đo lưu lượng (bao gồm cả các trạm đã ngừng hoạt động, các trạm này sẽ được kế thừa và thu thập trong giai đoạn có số liệu quan trắc).

– Kế thừa, thu thập bổ sung từ khi quan trắc đến năm 2018 số liệu lưu lượng nước giờ tại 169 trạm thủy văn đo lưu lượng (bao gồm cả các trạm đã ngừng hoạt động, các trạm này sẽ được kế thừa và thu thập trong giai đoạn có số liệu quan trắc) từ khi quan trắc đến năm 2018 (4 trận lũ lớn tương ứng với 4 trận mưa lớn, trong đó, 2 trận lũ phục vụ hiệu chỉnh, 2 trận lũ phục vụ kiểm định mô hình MIKE-NAM, MIKE11 mùa lũ và 4 trận kiệt tương ứng với 4 trận mưa nhỏ, trong đó, 2 trận kiệt phục vụ hiệu chỉnh, 2 trận kiệt phục vụ kiểm định mô hình MIKE-NAM, MIKE11 mùa cạn).

– Kế thừa, thu thập bổ sung từ khi quan trắc đến năm 2018 số liệu độ mặn tại 118 trạm thủy văn vùng triều trên địa bàn cả nước (bao gồm cả các trạm đã ngừng hoạt động, các trạm này sẽ được kế thừa và thu thập trong giai đoạn có số liệu quan trắc) (4 trận mặn tương ứng với 4 trận kiệt, 2 trận mặn phục vụ hiệu chỉnh và 2 trận mặn phục vụ kiểm định mô hình MIKE11).

– Kế thừa số liệu mực nước thực đo tại 17 trạm hải văn từ dự án “Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam”.

– Kế thừa số liệu Bão và áp thấp nhiệt đới (Xoáy thuận nhiệt đới) từ dự án “Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam”.

– Thu thập số liệu, tài liệu, phân tích, tổng hợp diễn biến của 10 loại hình thiên tai trên địa bàn cả nước bao gồm: Mưa lớn; nước biển dâng; xâm nhập mặn; lũ; ngập lụt, lũ quét; nắng nóng; hạn hán; rét đậm, rét hại; mưa đá; sương muối.

– Kế thừa kết quả tính mưa (trung bình, 1 ngày lớn nhất và 5 ngày lớn nhất), nhiệt độ không khí (trung bình, tối cao và tối thấp) theo các kịch bản RCP 4.5 và RCP 8.5 từ Kịch bản BĐKH và NBD 2016.

Toàn bộ các số liệu, dữ liệu về khí tượng thủy văn, thiên tai sẽ được kế thừa từ các đề tài, dự án đã và đang thực hiện và thu thập bổ sung đến năm 2018 phục vụ cho việc tính toán các trung bình khí hậu cũng như đánh giá hiện trạng khí hậu, đánh giá sự dao động và sự biến đổi của khí hậu, đánh giá tác động của BĐKH; các kết quả tính toán về lượng mưa và nhiệt độ không khí theo các kịch bản BĐKH được thu thập từ dự án“Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam”.

Theo IPCC, 4 kịch bản RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 và RCP8.5 đã được xây dựng. Tuy nhiên, theo kịch bản BĐKH và NBD cho Việt Nam năn 2016 chỉ xây dựng chi tiết cho 2 kịch bản RCP4.5 và RCP8.5. Do đó, dự án đã chọn lựa 2 kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 để thực hiện tính toán.

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *