Kế hoạch thích ứng Quốc gia

Đa số các nước kém phát triển và các nước đang phát triển khác bao gồm cả Việt Nam coi thích ứng với khí hậu là cách tiếp cận chính và là thành phần cần thiết trong quy hoạch phát triển. Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã công nhận rằng quy hoạch quốc gia có thể hỗ trợ các quốc gia xác định mức độ dễ bị tổn thương, rủi ro chính của biến đổi khí hậu và giải quyết vấn đề thích ứng.

Trong bối cảnh lớn hơn của lập kế hoạch phát triển bền vững, UNFCCC đã thiết lập quy trình kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP) như một cách để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch thích ứng. Quyết định 5 / CP.17, phần mở đầu đoạn 4-6 đã thống nhất về các mục tiêu sau của quá trình NAP:

Giảm tính dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu bằng cách xây dựng năng lực thích ứng và khả năng phục hồi;
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu, một cách chặt chẽ, vào các chính sách, chương trình và hoạt động mới và hiện có liên quan, cụ thể là các quá trình và chiến lược quy hoạch phát triển, trong tất cả các ngành liên quan và ở các cấp độ khác nhau, nếu thích hợp.

Quá trình NAP là cơ hội để các quốc gia giải quyết các nhu cầu thích ứng trung và dài hạn của mình, xây dựng trên phương pháp tiếp cận dựa vào quốc gia, nhạy cảm về giới, có sự tham gia và hoàn toàn minh bạch.

CÁCH TIẾP CẬN CỦA VIỆT NAM VỚI NAP

Ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1055/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước những tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái; thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch.
Theo đó, trong giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kê hoạch xác định 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để giải quyết các mục tiêu nêu trên, bao gồm:
Nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu và thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch.
Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái thông qua việc đầu tư cho các hành động thích ứng, khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu.
Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu. Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp liên quan đến tăng cường năng lực nhằm dự báo, cảnh báo sớm thiên tai và các điều kiện khí hậu, thời tiết cực đoan; cải thiện hệ thống quản lý rủi ro thiên tai nhằm giảm thiểu khả năng dễ bị tổn thương và tăng mức độ sẵn sàng ứng phó với các hiện tượng khí hậu cực đoan; triển khai các giải pháp thích ứng kịp thời và hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại do các tác động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn liên quan đến biến đổi khí hậu trong tương lai.

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *