Báo cáo cập nhật hai năm 1 lần

Bối cảnh

Tương tự như Thông báo Quốc gia (NC), Các bên thuộc Phụ lục 1 và không thuộc Phụ lục 1 của UNFCCC phải gửi báo cáo về cập nhật thông tin được trình bày trong NC của quốc gia thông qua Báo cáo cập nhật hai năm một lần (BUR). BUR đầu tiên được yêu cầu phải được gửi trước tháng 12 năm 2014 hoặc phù hợp với khả năng hoặc mức hỗ trợ nhận được của các bên tham gia và sau hai năm một lần dưới dạng bản tóm tắt NC của quốc gia hoặc dưới dạng báo cáo độc lập.

Mục tiêu

Để cung cấp những cập nhật thông tin của Quốc gia thành viên trình bày trong NC.

Báo cáo

Các thông tin cơ bản của BUR bao gồm cập nhật về kiểm kê khí nhà kính (GHG) quốc gia, thông tin về các hành động giảm nhẹ được thực hiện và tác động của chúng, và phác thảo các nhu cầu và hỗ trợ nhận được. BUR có thể được gửi dưới dạng bản tóm tắt các hợp phần của NC hoặc dưới dạng một báo cáo độc lập. Hướng dẫn báo cáo về việc chuẩn bị BUR do UNFCCC cung cấp.

3_20201123_Du thao BUR3

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *