Quỹ Khí hậu xanh

I. Thông tin chung:

Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) đã được thông qua tại Hội nghị Cancun COP 16 năm 2010 với vai trò là cơ chế tài chính thứ hai của Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCC) sau Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF). GCF sẽ hỗ trợ các dự án, chương trình, chính sách và các hoạt động khác tại các nước đang phát triển là Thành viên của UNFCC.

Quỹ dự kiến sẽ đóng vài trò kênh chính cho cam kết “tài chính dài hạn” các Bên liên quan, lên tới 100 triệu USD / năm tính đến 2020. GCF là quỹ tài chính đa phương độc lập duy nhất với một nhiệm vụ là để phục vụ Công ước và nhằm mục đích cung cấp vốn một cách cân bằng cho cả 2 lĩnh vực giảm nhẹ và thích ứng. Quỹ đã chính thức hoạt động từ năm 2015.

Tổng ngân sách Vào tháng 6 năm 2016, Quỹ Khí hậu Xanh đã đạt tới mức 10,2 triệu USD từ 42 chính phủ các nước. Hiện tại không có trần quỹ xác định cho từng nước nước.
Cơ cấu quản lý GCF được quản lý bởi Hội đồng quản trị GCF gồm 24 thành viên, trong đó số thành viên từ các nước đang phát triển và phát triển là tương đương nhau. Quỹ sẽ thành lập một ban thư ký hoạt động hoàn toàn độc lập. Ban thư ký sẽ phục vụ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị. Ngân hàng Thế giới là cơ quan uỷ thác tạm thời của GCF.
Trụ sở và các lĩnh vực trọng tâm Trụ sở chính đặt tại Songdo, Hàn Quốc

Quỹ hỗ trợ các dự án, chương trình và chính sách về các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ và các hoạt động chuẩn bị thông qua các chuyên đề WINDOWS.

(Ví dụ như Window giảm nhẹ, Window thích ứng, Quỹ tư nhân)

Quỹ tư nhân cho phép GCF tài trợ trực tiếp và gián tiếp cho các hoạt động tư nhân.[3]

Phương thức tiếp cận Tất cả các Thành viên là các nước đang phát triển của UNFCCC có đủ điều kiện để nhận được các nguồn tài trợ từ GCF.

GCF tài trợ cho các nước thông qua các tổ chức được công nhận cấp quốc gia, tiểu vùng và địa phương và các tổ chức trung gian (bao gồm cả các tổ chức NGO, các bộ chính phủ, các ngân hàng phát triển quốc gia và các tổ chức trong nước hoặc khu vực khác có thể đáp ứng các tiêu chuẩn của Quỹ).

• Các quốc gia có thể gửi đề nghị tài trợ thông qua Cơ quan phát triển quốc gia (NDAs).

Tiếp cận gián tiếp

Phương thức thực hiện thông qua các tổ chức đa phương được công nhận, ví dụ như các ngân hàng phát triển đa phương được công nhận, các cơ quan của Liên Hợp Quốc, các tổ chức tài chính quốc tế và khu vực.

Tiếp cận trực tiếp

Phương thức thực hiện thông qua các tổ chức khu vực, tiểu vùng, quốc gia được công nhận đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ủy thác nhất định.

• Một số quỹ sẽ được phân bổ thông qua tăng cường tiếp cận trực tiếp, khi đó các tổ chức được công nhận tại các quốc gia phát triển sẽ được nhận hỗ trợ tài chính của GCF sau đó tự quyết về cách thức sử dụng nguồn vốn tài trợ.

Các tiêu chí lựa chọn

Để được công nhận là Cơ quan phát triển quốc gia NDA, các nước nhận viện trợ phải chứng minh theo tiêu chuẩn ủy thác sau;

Tiêu chuẩn ủy thác cơ bản

  • Năng lực hành chính và tài chính
  • Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình

Tiêu chuẩn ủy thác cụ thể

  • Quản lý dự án
  • Các cơ chế quỹ và / hoặc phân bổ kinh phí;
  • Cho vay / cho vay lại và / hoặc hoà vốn..

II. Kinh nghiệm của Việt Nam:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) là cơ quan đầu mối quốc gia của GCF, có vai trò như là NDA của Việt Nam.

Trong năm 2015, Việt Nam đã đệ trình một đề xuất vốn GCF dưới tiêu đề: “Tăng cường khả năng phục hồi của các vùng ven biển dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam “Tuy nhiên, đề xuất này vẫn đang trong quá trình phê duyệt.

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *