Quỹ Môi trường toàn cầu

I. Thông tin chung:

Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) là quỹ tài chính thuộc UNFCCC và Quỹ ủy thác của nó được thành lập và quản lý bởi UNFCCC. Quỹ hỗ trợ việc thực hiện các hiệp định môi trường đa phương, và có vai trò như một cơ chế tài chính của UNFCCC. Đây là quỹ biến đổi khí hậu công lâu đời nhất. Biến đổi khí hậu là một trong sáu lĩnh vực trọng tâm được hỗ trợ bởi Quỹ uỷ thác GEF.

Quỹ GEF hoạt động qua nhiều kênh, bao gồm Quỹ uỷ thác (TF), Quỹ Biến đổi khí hậu đặc biệt (SCCF) và Quỹ các nước đang phát triển nhỏ nhất (LDCF). Các quỹ này dựa trên tôn tạo và đóng góp cá nhân của các bên tham gia UNFCCC.

Tổng ngân sách

Tính đến ngày 31 Tháng Ba năm 2015, GEF đã hoạt động theo Bổ sung lần thứ 6, và thu nhập đầu tư tích lũy thu được trên số dư Quỹ tín thác GEF lên tới 1.201 triệu USD. Kinh phí có sẵn để hỗ trợ Hội đồng hoặc các quyết định của Giám đốc điều hành lên tới 746,6 triệu USD tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2015.

Nguồn lực tài chính được phân bổ cho các nước theo Khung phân bổ nguồn vốn (STAR), và trần quỹ cho các dự án vừa có thể lên đến 1 triệu USD

Cơ chế quản lý

GEF được quản lý bởi Hội đồng GEF trong đó bao gồm 32 thành viên.

Hội đồng họp 2 lần một năm, và cho đến nay đã hoàn thành 51 cuộc họp.

Ngân hàng Thế giới là tổ chức uỷ thác tạm thời của GEF.

Trụ sở và các lĩnh vực trọng tâm

Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) có Văn phòng độc lập có trụ sở tại Washington DC.

Các hoạt động hỗ trợ bao gồm:

– Giảm nhẹ tác động Biến đổi khí hậu: Giảm hoặc tránh phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng tái tạo; hiệu quả năng lượng; giao thông vận tải bền vững; và quản lý sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF).

– Thích ứng Biến đổi Khí hậu: Hỗ trợ các nước đang phát triển để có thể chống chịu với khí hậu qua việc thúc đẩy cả hai biện pháp thích ứng dài hạn và trước mắt trong các chính sách phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án và hành động.

Phương thức tiếp cận

Tiêu chí lựa chọn

Một đất nước có đủ điều kiện nhận tài trợ GEF nếu

• Có đủ điều kiện được vay từ WB

• Hay có đủ điều kiện nhận viện trợ kỹ thuật của UNDP

– Các dự án được tài trợ theo nguyên tắc “chi phí gia tăng”

 

– Tiêu chuẩn uỷ thác GEF:

  • Kiểm toán, Quản lý tài chính và kiểm soát khung
  • Quy trình dự án / hoạt động và giám sát
  •  Điều tra

Trong tháng 6 năm 2009, Hội đồng GEF đồng ý rằng GEF sẽ cập nhật các tiêu chuẩn ủy thác tối thiểu trong năm 2013, và cứ bốn năm một lần.

Sau đó, Hội đồng GEF cuối cùng quyết định để bắt đầu tìm kiếm cho một bên thứ ba để thực hiện việc xem xét sau khi kết thúc thí điểm về việc công nhận các Cơ quan Dự án GEF mới.

Các thức tiếp cận

  • Tiếp cận gián tiếp thông qua:

– 3 Cơ quan triển khai (IA):

– UNDP, UNEP, WB;

– 7 cơ quan thực hiện(EA): ADB, AfDB, IADB, EBRD, FAO, IFAD, UNIDO

  • Tiếp cận trực tiếp:

– Chương trình thí điểm kể từ tháng 5 năm 2011 công nhận những “cơ quan dự án” (PA).

– 4 PA được công nhận cho đến nay: WWF-Mỹ, Bảo tồn Quốc tế (CI), Ngân hàng Phát triển Nam Phi (DBSA), Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN)

– Các tổ chức quốc gia được ưu tiên trong quá trình xét duyệt, và để xin viện trợ từ quỹ, các tổ chưcs phải đáp ứng các tiêu chuẩn trách nhiệm tài chính của GEF

II. Kinh nghiệm của Việt Nam:

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) là đầu mối quốc gia của Quỹ uỷ thác GEF.

Việt Nam đã xin hỗ trợ thành công từ Quỹ tín thác GEF. Sau đây là số liệu thống kê của các đề xuất thành công và tổng số tài trợ được phân bổ.

  • 51 dự án quốc gia đã được phê duyệt với tổng số tài trợ 131.4 triệu USD qua: UNIDO, UNEP, UNDP, ADB, IBRD, IFAD
  • 41dự án khu vực/toàn cầu đã được phê duyệt với tổng số tài trợ 262.2 triệu USD qua: UNIDO, UNEP, UNDP, ADB, IBRD, IFAD, FAO
  • 2 dự án bị huỷ với tổng số tài trợ 11.2 triệu USD

 

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *