Tổng quan về tài chính Khí hậu

Tại Việt Nam, tài chính khí hậu bao gồm các nguồn tài trợ quốc tế và các hỗ trợ kỹ thuật thông qua các dự án tài trợ cho ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung và giảm phát thải khí nhà kính.

Các nguồn quỹ quốc tế được phân thành ba loại: (1) các quỹ tài chính thuộc UNFCCC; (2) Các quỹ đa phương ngoài UNFCCC; (3) Các quỹ song phương và các Chương trình, dự án khác.

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *