Mục tiêu Phát triển Bền vững 13 về hành động với khí hậu

Việt Nam đã ký Công ước khung về biến đổi khí hậu ngày 11 tháng 6 năm 1992, phê chuẩn ngày 16 tháng 11 năm 1994; và ký Nghị định thư Kyoto ngày 03 tháng 12 năm 1998, phê chuẩn ngày 25 tháng 9 năm 2002. Là một trong các Bên không thuộc Phụ lục I, chưa có nghĩa vụ phải cam kết giảm phát thải định lượng các khí nhà kính (“KNK” hoặc “GHG”) theo quy định của Nghị định thư Kyoto, nhưng Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác có một số nghĩa vụ chung như:

Xây dựng Thông báo quốc gia về BĐKH;

Kiểm kê quốc gia các KNK từ các nguồn do con người gây ra và lượng KNK được hấp thụ bởi các bể hấp thụ;

Đánh giá tác động của BĐKH đối với các lĩnh vực kinh tế – xã hội và xác định các vùng, lĩnh vực dễ bị tổn hại bởi BĐKH, nước biển dâng;

Xây dựng và thực hiện các biện pháp thích ứng với BĐKH;

Xây dựng và thực hiện các chương trình, phương án giảm nhẹ phát thải KNK khi nhận được sự hỗ trợ đầy đủ về vốn và chuyển giao công nghệ từ các nước phát triển và các tổ chức quốc tế;

Tiến hành các hoạt động nghiên cứu và quan trắc những vấn đề/yếu tố liên quan đến khí hậu và BĐKH;

Cập nhật, phổ biến các thông tin nhằm nâng cao nhận thức của các nhà hoạch định chính sách và công chúng về BĐKH, Cơ chế phát triển sạch (CDM).

Ngày 12 tháng 12 năm 2015, tại Hội nghị lần thứ 21 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) diễn ra ở Paris, Pháp, 195 quốc gia đã nhất trí thông qua Thoả thuận Paris về khí hậu, đánh dấu hoàn thành chặng đường trên 20 năm đàm phán nhằm triển khai toàn diện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Thoả thuận Paris là văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên ràng buộc trách nhiệm của tất cả các Bên trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trách nhiệm này đã được các Bên cam kết thông qua “Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định” (INDC). Việt Nam đã cùng với hơn 170 quốc gia ký Thoả thuận Paris về khí hậu tháng 4 năm 2016 tại New York, Mỹ và cam kết thực hiện “Đóng góp do quốc gia tự quyết định” (NDC). NDC của Việt Nam bao gồm hai hợp phần chính là giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sau khi chính thức ký kết tham gia Công ước UNFCCC, từ năm 2005, một số chính sách, pháp luật trực tiếp liên quan đến BĐKH được ban hành như Chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH năm 2005; Nghị quyết số 60 của Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH năm 2008, Chiến lược quốc gia về BĐKH năm 2011, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh năm 2012.

Ngoài những chính sách tiêu biểu ở trên, thời gian qua còn có rất nhiều chính sách, pháp luật có liên quan đến BĐKH được ban hành trong các lĩnh vực tài nguyên, sinh học, nông lâm nghiệp, môi trường xây dựng, thủy lợi, giao thông, năng lượng, công nghiệp, y tế,… ví dụ như: Luật Đê điều năm 2006; Luật Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng năm 2010; Pháp lệnh phòng chống lụt, bão; Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Tháng 10 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2053/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Kế hoạch này nhằm cụ thể các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong ứng phó với BĐKH thực hiện các nghĩa vụ áp dụng đối với Việt Nam tại Thoả thuận Paris và bao gồm 5 nội dung chính: – Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; – Thích ứng với biến đổi khí hậu; – Chuẩn bị nguồn lực; – Thiết lập hệ thống công khai, minh bạch; – Xây dựng và hoàn thiện chính sách, thể chế.

Nhìn chung, Việt Nam đã tham gia và là thành viên tích cực thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết trong khuôn khổ Công ước UNFCCC. Ở phạm vi quốc gia, Việt Nam đã và đang nỗ lực triển khai nhiều hoạt động ở mọi cấp nhằm ứng phó với các tác động tiêu cực ngày càng tăng của biến đổi khí hậu. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế nhưng có thể nói rằng Việt Nam đã và đang thực hiện tốt những nghĩa vụ quốc tế của mình trong lĩnh vực này nhằm đóng góp vào nỗ lực chung của thế giới về ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời giải quyết và khắc phục các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Việt Nam.

Là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động của BĐKH, Chính phủ Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện Công ước UNFCCC và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về xây dựng chính sách, pháp luật và thực hiện các giải pháp ứng phó ở tất cả các cấp, các ngành. Các nỗ lực của Việt Nam thực hiện UNFCCC đã được ghi nhận tại các diễn đàn trong và ngoài nước. Việt Nam được coi là một trong những quốc gia tiên phong trong thực hiện Công ước. Tuy nhiên so với nhu cầu ứng phó trước tác động ngày càng gia tăng của BĐKH thì Việt Nam còn rất nhiều việc cần tiếp tục phải làm.

Đặc biệt, từ năm 2021, Việt Nam cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một bên tham gia Thỏa thuận Paris, công tác ứng phó BĐKH không chỉ vì sự phát triển bền vững của quốc gia, mà còn góp phần thực hiện trách nhiệm ứng phó BĐKH toàn cầu. Hiện nay và trong thời gian tới đây, Việt Nam phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức trên chặng đường ứng phó với BĐKH, một số khó khăn và thách thức điển hình bao gồm:

Nguồn lực thực hiện còn hạn chế về năng lực, công nghệ và tài chính;

Gặp nhiều khó khăn trong việc thay đổi nhận thức, tư duy và công cụ quản lý để chuyển từ ứng phó tự nguyện hiện nay sang ứng phó mang tính ràng buộc pháp lý, chịu sự giám sát, kiểm tra quốc tế;

Việc tuyên truyền nội dung Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu chủ yếu được lồng ghép vào các nội dung tuyên truyền khác mà chưa có các hoạt động tuyên truyền sâu để phù hợp với nhận thức của các tầng lớp nhân dân.