Uncategorized @vi

Việt Nam là một trong những nước sớm gia nhập Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn và Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng 
Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II (HPMP II) Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC giai đoạn 
Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sau đây: a) Là đầu mối tổ chức thực hiện cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và bảo 
Cho tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã và đang thực hiện tốt những cam kết quốc tế.  Việt Nam đã hoàn toàn loại trừ được những chất như 
I. Thông tin chung: Quỹ Môi trường toàn cầu Chương trình Tài trợ nhỏ (GEF SGP) là một chương trình hợp tác GEF thực hiện bởi UNDP để cung cấp