Kiểm kê Khí nhà kính

Kế hoạch hành động về ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) bắt đầu bằng việc thực hiện công tác kiểm kê KNK. Việc kiểm kê KNK khu vực 
Nghị định thư Toàn cầu về Kiểm kê phát thải khí nhà kính quy mô cộng đồng (GPC) là một tiêu chuẩn cho tính toán và báo cáo phát thải/hấp 
Tổ chức thực hiện kiểm kê quốc gia khí nhà kính (KNK) cho năm cơ sở 2016 được thực hiện thông qua hệ thống quốc gia về kiểm kê KNK 
Một trong những chiến lược để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu là giảm lượng phát thải khí nhà kính trong khí quyển. Cộng đồng quốc tế đã