Nước

Tăng cường quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh BĐKH: Thực hiện điều tra, đánh giá, dự báo diễn biến, quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông trong bối cảnh BĐKH. Đầu tư xây dựng các hồ chứa, đập tích nước, cải thiện hệ thống thủy lợi bảo đảm tưới tiêu cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sinh kế cho cộng đồng. Xây dựng và thực hiện các chính sách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả tái cơ cấu cây trồng và vật nuôi phù hợp với điều kiện BĐKH, nước biển dâng, đặc điểm sinh thái của các vùng và địa phương; tăng cường hệ thống kiểm soát, phòng chống dịch bệnh cây trồng và dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp, phát triển ứng dụng công nghệ sinh học, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến để hướng tới nền nông nghiệp hiện đại

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *