Kế hoạch hành động BĐKH của địa phương

Tất cả các địa phương trên cả nước đã xây dựng và cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của địa phương. Đến tháng 9/2020 có 52 tỉnh, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH; 34 địa phương xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động TTX của địa phương. Một số tỉnh, thành phố đã thực hiện: (i) kiểm kê KNK tại địa phương; (ii) nghiên cứu, xây dựng và triển khai các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK tiềm năng; (iii) nghiên cứu và đề xuất quy trình kiểm kê KNK và MRV cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK tại địa phương.

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *