Tổng quan về Kế hoạch hành động

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị tác động mạnh mẽ nhất bởi biến đổi khí hậu, đặc biệt đồng bằng sông Cửu Long là một trong 3 đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nhất do nước biển dâng. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (sau đây gọi tắt là Chiến lược quốc gia), thể hiện chủ trương, chính sách, nỗ lực và quyết tâm của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Để thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2012 – 2020; Kế hoạch này đã được triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng.

Để tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, củng cố và tăng cường thành quả đạt được của giai đoạn 2012 – 2020, từng bước đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Chiến lược quốc gia; đồng thời triển khai thực hiện các cam kết về ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2021- 2030.

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *