Dự tính khí hậu tương lai

Dự án nghiên cứu “Dự tính khí hậu tương lai với độ phân giải cao cho Việt Nam”  được chính phủ Ôt-xtrây-li- a tài trợ, do Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang Ôt-xtrây-li- a (CSIRO) chủ trì, phối hợp thực hiện với Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, trong đó Đồng bằng sông Cửu Long là một trong ba đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nhất do nước biển dâng. Các số liệu quan trắc thực tế ở nhiều nơi ở Việt Nam cho thấy khí hậu đang biến đổi với những ảnh hưởng của mực nước biển dâng, xâm nhập mặn và lũ lụt tới các cộng đồng vùng ven biển, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam vào năm 2009, và được cập nhật, chi tiết hóa vào năm 2012. Các kịch bản này làm cơ sở định hướng cho các Bộ, ngành, địa phương đánh giá tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu, xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Theo lộ trình của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam sẽ được cập nhật vào năm 2015, ngay sau khi Ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) công bố Báo cáo đánh giá lần thứ 5.
Nhằm tăng cường năng lực khoa học và hiểu biết về tác động của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam, đồng thời chuẩn bị luận cứ khoa học quan trọng cho việc cập nhật Kịch bản vào năm 2015, Nghiên cứu “Dự tính khí hậu tương lai với độ phân giải cao cho Việt Nam” được triển khai  thực hiện và là kết quả hợp tác giữa Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Ôt-xtrây-li-a, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trang web này được  xây dựng để cung cấp các thông tin về dự án: các đơn vị thực hiện dự án, các kết quả khoa học và sản phẩm của dự án bao gồm các ấn phẩm, dữ liệu, hình ảnh và các công cụ khoa học khác.